Jak założyć spółkę cywilną?

Spółka cywilna to specyficzna forma prowadzenia działalności, do której nie jest potrzebna rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdyż regulują ja przepisy prawa cywilnego. Jak wynika z samej nazwy, musi się składać z przynajmniej dwóch osób, których połączone kapitały pozwalają na dywersyfikacje zysków. Spółka nie jest przedsiębiorcą, nie ma osobowości prawnej, bo nie ma osobowości ani zdolności prawnej. Małe koszty założenia i niskie koszty prowadzenia sprawiają, że to bardzo lubiana forma.

Spółka cywilna jako forma działalności gospodarczej

Spółka cywilna służy kolektywnemu prowadzeniu działalności, a więc wykluczona jest sytuacja, gdy ma tylko jednego udziałowca. Jej działanie reguluje Kodeks Cywilny. Kluczowe jest to, że każdy ze wspólników musi wnieść swój wkład: finansowy lub w postaci określonych umiejętności. Istotne jest to, że uznaje się je wówczas za równoważne. Sporą wadą spółki jest współodpowiedzialność i to poręczana własnym majątkiem za wszelkie zobowiązania prowadzonego podmiotu. Co bardzo ważne, dotyczy to także współmałżonków, jeśli nie istnieje rozdzielność majątkowa. W przypadku konieczności ściągnięcia zobowiązań wierzyciel może więc sięgnąć po majątek osobisty wspólników. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, a więc i własnego mienia, to wspólnicy są podmiotami prawa.

Jak powstaje spółka

Powołanie spółki odbywa się na zasadzie zawarcia umowy miedzy wspólnikami, a należy ja zawrzeć w formie pisemnej. Wszelkie zmiany wprowadzane są za pomocą aneksów do umowy. W umowie zawiera się informacje o wspólnikach, informację o celu gospodarczym, który spółką ma realizować i informacje o sposobie realizacji celów, wynikających z założeń. Konieczne jest też zaklasyfikowanie rodzaju działalności według obowiązującej Klasyfikacji Działalności oraz rzecz jasna informacja o kwotach finansowych wkładów. Taką umowę rejestruje się w urzędzie miasta lub gminy właściwej dla siedziby spółki. Trzeba pamiętać, że wysokość wkładu objęta jest obowiązkiem podatkowym w wysokości 0,5%, który należy wpłacić we właściwym urzędzie skarbowym. W trakcie działalności spółka może korzystać ze wszystkich form opodatkowania.